مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
Plan Estudiante - Espacio en Disco: 1 GB
Transferencia: Ilimitada
Dominios Permitidos: 1
Ciclos de CPU: 5000
Cuentas de Correos: Ilimitadas
Cuentas FTP: Ilimitadas
Bases de Datos: Ilimitadas

Sin contratos
99% Uptime
Fantastico De Luxe / Softaculous

Plan Bronce - Espacio en Disco: 5 GB
Transferencia: Ilimitada
Dominios Permitidos: 5
Ciclos de CPU: Ilimitados
Cuentas de Correos: Ilimitadas
Cuentas FTP: Ilimitadas
Bases de Datos: Ilimitadas

Sin contratos
99% Uptime
Fantastico De Luxe / Softaculous

Plan Plata - Espacio en Disco: 10 GB
Transferencia: Ilimitada
Dominios Permitidos: 10
Ciclos de CPU: Ilimitados
Cuentas de Correos: Ilimitadas
Cuentas FTP: 5
Bases de Datos: Ilimitadas

Sin contratos
99% Uptime
Fantastico De Luxe / Softaculous

Plan Oro - Espacio en Disco: 15 GB
Transferencia: Ilimitada
Dominios Permitidos: 20
Ciclos de CPU: Ilimitados
Cuentas de Correos: Ilimitadas
Cuentas FTP: 50
Bases de Datos: Ilimitadas

Sin contratos
99% Uptime
Fantastico De Luxe / Softaculous

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (18.206.168.65) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution